Współpraca

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem.

 

Wynagrodzenie zależne jest w szczególności od potrzeb Klienta, stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Mając na uwadze oczekiwania Klientów stosujemy następujące systemy rozliczeń:

 

System godzinowy – forma rozliczeń, polegająca na ustaleniu wynagrodzenia w wyniku iloczynu ilości godzin świadczonej pomocy prawnej oraz wynegocjowanej pomiędzy Kancelarią i Klientem stawki godzinowej. W ramach tego systemu Klient otrzymuje na koniec okresu rozliczeniowego, bądź po wykonaniu zleconego zadania, szczegółowe zestawienie wykonanych czynności i godzin pracy;

 

System ryczałtowy – najbardziej popularna forma rozliczeń przy stałej obsłudze prawnej oraz za prowadzone postępowania sądowe. System ten przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za umówiony czas pracy (najczęściej jest to rozliczenie miesięczne) lub za prowadzenie danej sprawy;

 

System success fee – forma rozliczeń, obejmująca zazwyczaj niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowy
% lub dodatkową kwotę wynagrodzenia uzależnioną od skuteczności Kancelarii i pomyślnego wyniku sprawy;

 

System mieszany – forma rozliczeń, obejmująca dowolną kombinację w/w systemów rozliczeń.

 

ul. Nałęczowska 14,

20-701 Lublin

Tel. 511 130 888

Email: info@beatadudzinska.com

www.beatadudzinska.com     2014